วงรอบการปฏิบัติงาน

ห้วงเวลา
เืรื่อง
การปฏิบัติ
หมายเหตุ
ม.ค.-ก.ย. การตรวจสมุดประวัติรับราชการประจำปี แจ้งให้กำลังพลหน่วยในพื้นที่มาตรวจนสมุดประวัติรับราชการของตนเอง เพื่อความถูกต้องและสิทธิของตน ในวงรอบปี ผปบ.มทบ.๑๓ ต้องนำสมุดประวัติไปตรวจที่ สบ.ทบ. ๑ ครั้ง
มี.ค.-ก.ย. การตรวจสมุดประวัติรับราชการ ครบเกษียณอายุประจำปี กำลังพลที่ครบเกษียณมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจความถูกต้อง  
ม.ค.-ธ.ค. ยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรณีลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ ผู้ที่ลาออกหรือเกษียณอายุ มายื่นเรื่องรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตั้งเรื่อง ส่งไปให้สำนักงานคลังเขต ๑ ดำเนินการต่อไป
ม.ค.-ธ.ค. ยื่นเรื่องขอรับเงินบำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอดทายาท กรณีเสียชีวิต ทายาทติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินบำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด ประจำการ เรืื่องส่ง สบ.ทบ. บำนาญ เรื่องส่งกรมบัญชีกลาง
ม.ค.-ธ.ค. บริการเบิกต้นสังกัด ข้าราชการบำนาญติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหนังสือส่งตัวเข้ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน รพ.ของรัฐ
ม.ค.-ธ.ค. บริการเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน นำเอกสารการเบิก ติดต่อเจ้าหน้าที่วางฎีกาเบิกผ่าน ฝกง.มทบ.๑๓ ยื่นระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ม.ค.-ธ.ค. ออกบัตรขอรับเงินเบี้ยหวัด และบำนาญ ผู้ขอรับเงินบำนาญ ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมรูปถ่าย เพื่อนำเรียนให้ ผบ.มทบ.๑๓ ลงนาม  
ม.ค.-ธ.ค. ขอบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และบัตรเหรียญชัยสมรภูมิทายาท เจ้าตัวหรือทายาท ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารการขอ เพื่อยื่นเรื่องขอมีบัตรไปยังกระทรวงกลาโหม เจ้าหน้าที่ส่้งเรื่องผ่าน สบ.ทบ.
ม.ค.-ธ.ค. ออกคำสั่งย้ายประเภท ของทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดสังกัด จทบ.ล.บ.ก่อนครบกำหนดย้ายประเภท ๓ เดือน เจ้าหน้าที่ยกร่างคำสั่งนำเรียน ผบ.มทบ.๑๓ ลงนาม รอง ผบ.มทบ.๑๓ (๑) รับคำสั่งฯ
ม.ค.-ธ.ค. รับรายงานตัว เมื่อรับหนังสือสั่งจ่ายแล้ว เจ้าหน้าทีรับรายงานตัวแล้วส่งหนังสือสั่งจ่ายให้นายทะเบียนผู้เบิก ขอเบิกในระบบบำเหน็จบำนาญ เงินออกตามวงรอบการเบิกจ่าย
ม.ค.-ธ.ค. ยื่นเรื่องสมัครเป็นสมาชิก กบข.และขอรับเงินคืน เมื่อหมดสมาชิกภาพ กำลังพลติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสาร เพื่อยื่นเรื่องส่งไปยังสำนักงาน กบข.  
ม.ค.-ธ.ค. ยื่นเรื่องสมัครเป็นสมาชิก กสจ. กำลังพลลูกจ้างประจำสังกัด มทบ.๑๓ และขอรับเงินคืน เมื่อหมดสมาชิกภาพ กำลัพลติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสาร เพื่อยืี่่นเรื่องส่งไปยังสำนักงาน กสจ.  
ม.ค.-ธ.ค. จัดทำสมุดประวัติรับราชการ กรณีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ เล่ม กำลังพลติดต่อเจ้าหน้าที่ จัดทำสมุดประวัติรับราชการ เพื่อประกอบการขอแต่งตั้งยศว่าที่ ร.ต. ส่งเรื่องไปยัง สบ.ทบ. ทำเรื่องเมื่อมีคำสั่งประจำ